09/06/15

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי באזרחות במסלול העל-יסודי (ז'-י') של מכללת הרצוג מיסודן של מכללות הרצוג-ליפשיץ

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אהרון קליימן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה הבודקת ולאשר למכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג – ירושלים, לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) באזרחות למסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת דו-חוגית ולרשום אליה סטודנטים.
  3. בהתאם להמלצת תת ועדת המשנה התחומית, פרסום התוכנית ורישום הסטודנטים בפועל מותנה בקבלת דיווח על תנאי הקבלה לתוכנית ע"פ הנחיות משרד החינוך.
  4. לחייב את מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג – ירושלים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" באזרחות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק "בוגר בהוראה" באזרחות. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר באזרחות היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת החוג להיסטוריה בעבורו מוסמכת המכללה להעניק את התואר .
  5. לקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה.
  6. אישור הפרסום וההרשמה כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".