30/06/15

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראה רב-תחומית במדעי הרוח של המכללה האקדמית לחינוך "אורנים"

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יאירה אמית, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה, על שתי חוות הדעת שלו.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך "אורנים" לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראה רב תחומית במדעי הרוח.
  3. על המכללה לפעול בנושאים הבאים:
  • עבודת גמר מחקרית שתעסוק בשני תחומי דעת תחייב מנחים משני תחומי הדעת, אלא אם כן המנחה בקיא בשני תחומי הדעת.
  • המכללה מתבקשת להפוך כל אחד מכלי המחקר לקורס חובה של 1 ש"ס לפחות, כך שהסטודנטים יחשפו לאפשרות יישום שתי שיטות המחקר בעבודותיהם.