30/06/15

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מתמטי של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לשני הסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. בהתבסס על כך שמספר מועט של סטודנטים ילמד בתוכנית עם התזה, ולאור העובדה שמספר מנחים מאלו שהוצעו ע"י המכללה מקובלים על שני הסוקרים שבדקו את התוכנית, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר לסמינר הקיבוצים, מכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מתמטי.
  3. על המכללה להרחיב את מספר מנחי התזה שהם חוקרים בתחום החינוך המתמטי, אשר יהוו חלק מהסגל הליבתי של המכללה.