30/12/14

אישור פרסום ורישום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) עם תזה באוריינות חזותית בחינוך של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ה (30.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-עדת המשנה לנושאי חינוך, הוראה, רוח ואמנות בנושא, והחליטה  כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על בדיקתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה באוריינות חזותית בחינוך.
  3. בתום שנה, תוקם ועדה שתלווה את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר בתוכנית.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".