08/08/17

אישור פרסום ורישום סטודנטים למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית ביזמות וחדשנות

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' דפנה קריב.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולאשר למכללה האקדמית לישראל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) ביזמות וחדשנות במתכונת דו-חוגית ולרשום אליה סטודנטים.
  3. לקראת שלב ההסמכה על המוסד להמשיך ולהקפיד על שמירת מצבת סגל ההוראה הקיים והמשך עיבוי סגל ההוראה.
  4. המועצה רושמת בפניה כי המוסד מבקש לקיים את התוכנית לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית ביזמות וחדשנות עם התוכניות הבאות המתקיימות במכללה: תואר ראשון במתכונת דו-חוגית בניהול ותואר ראשון במתכונת דו-חוגית במשאבי אנוש. במידה והמל"ג תאשר את פתיחתן המוסד יציע תואר ראשון במתכונת דו-חוגית בשילוב תוכנית בכלכלה או תוכנית במדעי ההתנהגות.
  5. לחייב את המכללה האקדמית לישראל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לישראל איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון ביזמות וחדשנות במתכונת דו-חוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית לישראל   לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית בתוכניות הלימודים לתואר ראשון בשירותי אנוש, תוכנית ללימודים רב תחומיים והחוג לכלכלה וניהול.
  6. על המכללה האקדמית לישראל לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  7. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  8. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".