04/02/14

אישור פרסום ורישום סטודנטים לקראת תואר מגיסטר ללא תזה בהנדסה עירונית M.U.E. לטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, וחקלאות,  והחליטה,  כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את ההמלצה החיובית של הסוקר שבדק את התוכנית ולאשר לטכניון לפרסם, לרשום סטודנטים ולפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר מגיסטר ללא תזה בהנדסה עירונית M.U.E..
  3. בתום שנה"ל הראשונה ללימודים, יגיש המוסד, כמקובל במל"ג, דו"ח אודות התפתחות התוכנית במוסד, שיועבר לבדיקת סוקר.