12/11/13

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ב"חינוך בעידן טכנולוגיות מידע" של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' איליה לוין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. יש לחזק את מצבת הסגל האקדמי בחברים בעלי דרגות בכירות בתחום טכנולוגיית מידע, אשר יהוו את הגרעין העתידי המוביל של התוכנית.
  4. המכללה תגיש בתום שנה"ל הראשונה להפעלתה דו"ח התקדמות, שיכלול, בין היתר, את הפרוטוקולים של ישיבות הצוות על התוכנית, וזאת על מנת להתרשם מהקשר הקיים בין חברי הסגל והעוסקים בתוכנית.