10/12/13

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי באזרחות למסלול העל-יסודי (ז'-י') של מכללת אמונה – מיסודן של מכללת אפרתה ומכללת אמונה

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' אהרן קליימן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולאשר למכללת "אמונה – מיסודן של מכללת אפרתה ומכללת אמונה"  לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed) דו-חוגי באזרחות למסלול העל-יסודי (ז'-י').
  3. לחייב את "מכללת אמונה – מיסודן של מכללת אפרתה ושל מכללת אמונה" (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון באזרחות במסלול העל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון באזרחות.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם),  כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לבקש את הוועדה להמשיך ללוות את התוכנית בבדיקתה עד לשלב ההסמכה.