אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך למסלול היסודי (א'-ו') ולמסלול העל-יסודי (ז'-י') של סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת                  המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שלמה בק ולפרופ' גבריאל סלומון על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לסמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך למסלול היסודי (א'-ו') ולמסלול העל-יסודי (ז'-י').
  3. הצירופים האפשריים עם חוג בחינוך בכל אחד מהמסלולים יהיו בצירוף חוג דיסציפלינרי להוראה (דהיינו – לא עם חוג חינוכי אחר, כגון הגיל הרך או החינוך המיוחד). כמו-כן, לאור העובדה כי היום פועל צוות לבחינת המתכונת הדו-חוגית במדעים ובמתמטיקה במכללות לחינוך, לא ניתן לצרף כחוג שני עם חוג בחינוך חוגים במדעים ובמתמטיקה, וזאת עד לקבלת החלטה בנושא.
  4. לבקש את המומחים להמשיך ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.