23/05/17

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון חד-חוגי בכלכלה של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' בנטל ופרופ' רוזנברג על חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולאפשר למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לרשום סטודנטים ולפרסם את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה במתכונת חד-חוגית.
  3. לחייב את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וקיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך  המכללה להעניק תואר ראשון בכלכלה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית כנרת לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת החוג לכלכלה לתואר ראשון במכללה האקדמית עמק יזרעאל.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, ימשיכו הסוקרים את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.