22/03/16

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני (M.S.W.) ללא תזה בעבודה סוציאלית של המכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ג באדר ב' תשע"ו (22.3.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.S.W.)  ללא תזה בעבודה סוציאלית , וכן במכלול החומר שהובא בפניה, לרבות חוות דעת סוקר שמונה בעקבות דו"ח ועדת ההערכה הבינלאומית, והחליטה כלהלן:

א.         להודות לוועדה המקצועית, ולסוקר שמונה בעקבות דו"ח ועדת ההערכה הבינלאומית, שבדקו את בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה בעבודה סוציאלית.

ב.         לאמץ את חוות דעת הסוקר ואת המלצת הוועדה המקצועית ולאפשר למכללה האקדמית אשקלון לפתוח את התוכנית לתואר שני ללא תזה בעבודה סוציאלית.

ג.          לקראת תום השנה הראשונה להפעלתה תיבחן התוכנית פעם נוספת, וזאת בדגש על הנושאים שהועלו בבדיקות של ועדת האיכות הבינלאומית והוועדה המקצועית, ובמיוחד אלה הקשורים לדפוסי העסקה והרכב הסגל, ההתקדמות בתחומים המחקריים והאקדמיים, איכות התלמידים ותכני התוכנית.

ד.         בהתאם להמלצת ות"ת מיום 20.5.2015, פתיחת התוכנית בפועל בשנה"ל תשע"ז תותנה בקבלת הסכמים חתומים עם מקומות ההכשרה המעשית.

ה.         על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".

ו.          על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני בעבודה סוציאלית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית אשקלון לסטודנטים רשת ביטחון פנימית הכוללת "הסדר מנהלי" של החזר שכר לימוד, בהתאם להתחייבות המוסד.

ז.          לבקש מוועדת האקרדיטציה להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.

ח.         אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".