22/03/16

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני (M.S.W.) ללא תזה בעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער של המכללה האקדמית ספיר

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ג באדר ב' תשע"ו (22.3.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.S.W.) ללא תזה בעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' צבי איזיקוביץ על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית ספיר לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני (M.S.W) בעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער ולרשום אליה תלמידים.
  3. להפנות את תשומת לב המכללה לדו"ח ההערכה העצמית שהגישה הוועדה הבינלאומית של הערכת האיכות בנוגע לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני במכללה האקדמית ספיר.
  4. לרשום לפניה את התחייבות המכללה כי במהלך שנה"ל תשע"ז תעמוד בראש התוכנית ד"ר מרב משה גרודופסקי, לשנה אחת בלבד, עד ליציאתה לגמלאות מאוניברסיטת בר אילן של פרופ' פינצי דותן. בשנה"ל תשע"ח תיקלט פרופ' פינצי דותן במשרה תקנית במכללה האקדמית ספיר, ותעמוד בראש התוכנית.
  5. על המכללה האקדמית ספיר להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית ספיר אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני בעבודה סוציאלית עם התמחות בהתערבויות עם ילדים ובני נוער, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה האקדמית ספיר להעניק את התואר. במקרה זה יוצע על ידי המכללה האקדמית ספיר לסטודנטים הלומדים בתוכנית הסדר מנהלי של החזר שכר לימוד.
  6. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  7. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  8. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".