22/03/16

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות של המכללה האקדמית הדסה ירושלים

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.03.2016)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' שולמית קרייטלר על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית הדסה ירושלים אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.)  במדעי ההתנהגות.
  3. לחייב את המכללה האקדמית הדסה ירושלים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית הדסה ירושלים אינה מוסמכת להעניק בשלב זה ראשון (B.A.)  במדעי ההתנהגות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית הדסה ירושלים לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"  חיצונית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות המתקיימת במכללה האקדמית תל -אביב- יפו.
  4. 4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה."
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".