22/03/16

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע של המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום 22.3.2016 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 12.1.2016 והיא מחליטה לאמצה, כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' יובל שחר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.)  בניהול מערכות מידע.
  3. לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למנהל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצה זו, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המסלול האקדמי של המכללה למנהל איננו מוסמך להעניק בשלב זה להעניק תואר ראשון בניהול מערכות מידע וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בניהול מערכות מידע. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון B.A.)) בניהול מערכות מידע, המכללה מתחייבת כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול מערכות מידע במכללה האקדמית ת"א – יפו.
  4. ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה, ואת התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בדו"ח הוועדה.
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".