22/03/16

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית וחד-חוגית בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של המכללה האקדמית תל-חי

מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016)  בהמלצת ועדת משנה התחומית למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה דנה בישיבתה מיום 12.1.2016 בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' עמליה אוליבר על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית תל חי אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו חוגית וחד חוגית בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
  3. לחייב את המכללה האקדמית תל חי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית תל חי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון במתכונת דו חוגית וחד חוגית בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית תל חי  לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"  פנימית במסגרת הלימודים הרב תחומיים המתקיימת במכללה.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.

אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".