18/07/17

אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לתואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני של המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולאפשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לרשום סטודנטים ולפרסם את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני.
  3. לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המסלול האקדמי של המכללה למינהל אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך  המכללה להעניק תואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני. במקרה זה תוצע על ידי המסלול האקדמי של המכללה למינהל לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני.
  4. על המסלול האקדמי של המכללה למינהל לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, ימשיכו הסוקרים את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".