10/02/15

אישור פרסום ורישום של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) עם תזה בייעוץ חינוכי של מכללת אורנים

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 20.1.2015, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על בדיקתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללת אורנים לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בייעוץ חינוכי.
  3. המועצה להשכלה גבוהה מצפה כי המכללה תפעל לאלתר בנושאים הבאים:

א.         הסמינריונים יעסקו בנושאים עדכניים ורלוונטיים לתחום הייעוץ החינוכי, ויינתנו ע"י מי שהתנסותו האישית במחקר תהלום הנחייה של עבודות תזה.

ב.         יש להרחיב את מצבת הסגל האקדמי בחברי סגל בכירים שהתמחותם בייעוץ חינוכי, כך שיוכלו להכשיר ולהנחות עבודות תזה שיעסקו בתחומי הדעת של הייעוץ החינוכי.

  1. על המכללה להעביר דו"ח התקדמות על התוכנית שיתייחס, בין היתר, לסעיפים 3א' ו-3ב', לא יאוחר מסוף יוני 2016.