13/05/14

אישור פרסום ורישום תלמידים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך של אורנים המכללת האקדמית לחינוך

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מרים מבורך על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר לאורנים, המכללה האקדמית לחינוך לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך בגיל הרך ולרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. עד להסמכה, על המכללה לפעול כלהלן:

א.         המכללה תעשה מאמץ להוסיף למצבת הסגל מומחים בתחום החינוך בגיל הרך.

ב.         יש להקפיד כי כל חברי הסגל יהיו בדרגת מרצה לפחות.

ג.          יש להקפיד על כמות סבירה של פריטים ביבליוגרפיים בקורסים השונים.

4. הוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' מרים מבורך תמשיך ללוות את המכללה לקראת הסמכתה להעניק תואר שני (M.Ed.)  בתוכנית.

5. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".