13/05/14

אישור פרסום ורישום תלמידים לתוכנית הלימודים לקראת תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר מוסמך בהוראה (M.Teach) במסלול העל-יסודי.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה מוסמך בהוראה (M.Teach) במסלול העל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לחינוך ע"ש קיי לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תכניות הלימודים לקראת תעודת הוראה ולקראת תואר שני (MEd.)  בחינוך המתקיימות במוסד.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המכללה לפעול בהתאם להחלטת המל"ג מיום ג' תמוז תשע"ג (11.6.2013) בעניין "אנגלית כשפה זרה"  כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה.
  6. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.