30/04/20

אישור פתיחה והסמכה זמנית לשבע שנים (עד אפריל 2027) להעניק תואר שלישי (Ph.D.) בפסיכולוגיה למרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  אשר אימצה את החלטת ות"ת  כי אין מניעה תקציבית, תכנונית, או בתחום שכר וסגל לאשר את קיומה של התוכנית ובדו"ח הוועדה המקצועית, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מוריס מוסקוביץ' על עבודתה.
  2. להעניק הסמכה זמנית לתקופה של שבע שנים (עד אפריל 2027) למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שלישי בפסיכולוגיה.
  3. המוסד נדרש להגיש דיווח לאחר ארבע שנים וזאת בהתייחס להתפתחות התוכנית לרבות מידע על הסטודנטים, נושאי המחקר ועבודות הדוקטורט.
  4. המוסד נדרש להקפיד כי בהרכב הוועדה הבית ספרית לדוקטורט בפסיכולוגיה, לפחות 2/3 מהחברים יהיו בעלי ניסיון בהנחיית דוקטורנטים.
  5. לקראת תום תקופת ההסמכה התוכנית תיבדק הלכה למעשה וייבדקו בין היתר, עבודות דוקטורט שיוגשו.