30/04/20

אישור פתיחה והסמכה זמנית לשש שנים (עד אפריל 2026) להעניק תואר שלישי (Ph.D.) במדעי המחשב למרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מוריס הרליהי על עבודתה.
  2. להעניק הסמכה זמנית לשש שנים למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שלישי (Ph.D.) במדעי המחשב.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה התוכנית תיבדק הלכה למעשה וייבדקו בין היתר, עבודות דוקטורט שיוגשו.