18/02/20

אישור רישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א בתוכנית הלימודים לתואר בוגר (B.F.A.) באמנות רב תחומית המתקיימת בשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

בהסתמך על החלטת ות"ת מיום 29.1.2020 לפיה "מבדיקת אגף התקצוב עולה כי המוסד מצוי באיזון תקציבי מזה מספר שנים, וכן ייעל את תקציב התוכנית (על אף שלא הוגשה תוכנית מפורטת בנושא)", מחליטה המל"ג לאפשר לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות להמשיך לפרסם את דבר התוכנית לתואר ראשון באמנות רב תחומית, ולרשום אליה תלמידים בשנה"ל תשפ"א.  ועדת המשנה ומל"ג ישובו וידונו בהסמכה עם קבלת חוות דעת המומחים.