11/04/19

אישור שינויי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל ואשרה לאוניברסיטת תל-אביב את שינויי שמות התוכניות כלהלן:

שם המוסד תואר ראשון או שני שנת התחלת החריגה שם ישן שאושר ע"י המל"ג שם חדש
אוניברסיטת חיפה ראשון 2013 (תשע"ג) נוירוביולוגיה ואתולוגיה נוירוביולוגיה
אוניברסיטת חיפה ראשון 2013 (תשע"ג) גרונטולוגיה גרונטולוגיה- מדעי הזיקנה