11/04/19

אישור שינויי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל ואשרה לאוניברסיטת בר-אילן את שינויי שמות התוכניות כלהלן:

שם המוסד תואר ראשון או שני שנת התחלת החריגה שם ישן שאושר ע"י המל"ג שם חדש
אוניברסיטת בר אילן ראשון 1999 (תשנ"ט) מדעי החי מדעי החיים
אוניברסיטת בר אילן שני 1999 (תשנ"ט) מדעי החי מדעי החיים