11/04/19

אישור שינויי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל ואשרה לאוניברסיטה העברית בירושלים את שינויי שמות התוכניות כלהלן:

שם המוסד תואר ראשון או שני שנת התחלת החריגה שם ישן שאושר ע"י המל"ג שם חדש
האוניברסיטה העברית ראשון אינו ידוע ביולוגיה מדעי החיים
האוניברסיטה העברית שני אינו ידוע בוטניקה מדעי הצמח
האוניברסיטה העברית שני אינו ידוע ביוכימיה ביוכימיה מבנית ומולקולרית
האוניברסיטה העברית ראשון 2013 (תשע"ג) לימודי הסביבה מדעי הסביבה
האוניברסיטה העברית ראשון 2012 (תשע"ב) הגנת הצומח אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
האוניברסיטה העברית שני 2012 (תשע"ב) הגנת הצומח אגרואקולוגיה ובריאות הצמח
האוניברסיטה העברית ראשון 1994 (תשנ"ד) הגנת הצומח עם חטיבה בביו-טכנולוגיה בחקלאות אגרואקולוגיה, בריאות הצמח וביוטכנולוגיה
האוניברסיטה העברית ראשון כ-25 שנים מדעי המזון ביוכימיה ומדעי המזון
האוניברסיטה העברית ראשון 1994 (תשנ"ד) מדעי המזון עם חטיבה בביו טכנולוגיה בחקלאות ביוכימיה, מדעי המזון וביוטכנולוגיה
האוניברסיטה העברית ראשון 1994 (תשנ"ד) מדעי בעלי חיים עם חטיבה בביו טכנולוגיה בחקלאות מדעי בעלי חיים וביוטכנולוגיה
האוניברסיטה העברית שני 2006 (תשס"ו) בוטניקה חקלאית מדעי הצמח בחקלאות
האוניברסיטה העברית ראשון 1994 (תשנ"ד) מדעי הצמח עם חטיבה בביו טכנולוגיה בחקלאות מדעי הצמח בחקלאות וביוטכנולוגיה