10/02/15

אישור שינוי בהרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 10.2.2015, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את השינוי בהרכב הוועדה לבדיקת בקשתה של מכללת תלפיות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך.
  2. לאשר את הרכב הוועדה המעודכן:
  • פרופ' מרגלית זיו, החוג להוראה ולמידה באלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך – יו"ר
  • ד"ר יעל דיין – ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית

ד"ר אסתר עדי-יפה – ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר אילן