11/04/19

אישור שינוי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל”ג – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ו’ בניסן תשע”ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה לאשר לאוניברסיטת תל-אביב את שינויי שמות התוכניות, כלהלן:

תואר סימול התואר השם המקורי של התוכנית שם התוכנית החדש
אוניברסיטת תל אביב ראשון B.A. ספרות עברית+ תורת הספרות הכללית ספרות
אוניברסיטת תל אביב ראשון B.A. שפה וספרות ערבית לימודי ערבית ואסלאם
אוניברסיטת תל אביב שני M.A. שפה וספרות ערבית לימודי ערבית ואסלאם
אוניברסיטת תל אביב שני M.A. חינוך מיוחד לתלמידים בעלי ליקויי למידה לקויות למידה- התמחות בלקויות שמיעה
אוניברסיטת תל אביב שני M.A. אמנויות התוכנית הבינתחומית באמנויות
אוניברסיטת תל אביב שני M.A. אמנות התיאטרון- עיצוב תיאטרוני אמנות התיאטרון- עיצוב
אוניברסיטת תל אביב שני M.A. הוראת המדעים המדויקים הוראת המדעים