21/05/19

אישור שינוי שם וסימולי תואר לתוכניות לימודים במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בעניין בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקבל אישור לשינוי שם תוכנית לימודים במסגרת ניהול הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג והיא מחליטה לאשרה כלהלן:

שינוי סימולי תואר: