26/05/20

אישור שינוי שם לתוכניות הלימודים בנוירוביולוגיה (Neurobiology) ובגרונטולוגיה – מדעי הזקנה (Science of Aging – Gerontology) של אוניברסיטת חיפה במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – תיקון החלטת מל"ג מיום 11.4.2019

בנוסח ההחלטה מיום 11.4.2019 נפלה טעות בהקלדה ובמקום תואר שני נכתב תואר ראשון, לכן מובאת ההחלטה לתיקון.

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה לאשר לאוניברסיטת חיפה את שינוי שמות התוכניות כלהלן:

 

שם המוסד תואר ראשון או שני שנת התחלת החריגה שם ישן שאושר ע"י המל"ג שם חדש
אוניברסיטת חיפה שני 2013

(תשע"ג)

נוירוביולוגיה ואתולוגיה נוירוביולוגיה
(Neurobiology)
אוניברסיטת חיפה שני 2010

(תש"ע)

גרונטולוגיה גרונטולוגיה – מדעי הזיקנה

(Gerontology – Science of Aging)