07/11/17

אישור שינוי שם תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ב"הגות בחינוך היהודי" של מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג, ל"חינוך יהודי"

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה לאשר את שינוי שם תוכנית הלימודים לתואר שני "בהגות בחינוך היהודי" של  מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ל"חינוך יהודי".