21/10/15

אישור תוכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי

ות"ת דנה בישיבתה ביום 21.10.2015 בנושא תכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי, כשהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 29.7.2015 מונחת לפניה, בעקבות ההתייעצות עם כלל המוסדות להשכלה גבוהה, והיא מחליטה להמליץ למל"ג כלהלן:

  1. להכיר בצורך לאפשר את קיומם של מסלולי לימוד לתואר ראשון בזמן חלקי בתכניות מובנות, המותאמים לסטודנטים החפצים להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה במתכונת לימודים גמישה על בסיס היקף לימודים חלקי, זאת מעבר לאפשרויות הקיימות היום (למשל: במסגרת האוניברסיטה הפתוחה).
  2. לדבוק בעקרון כי דרוש איזון ראוי בין מתן האפשרות להציע תכניות/מסלולים לסטודנטים במתכונת לימודים חלקית, לבין הרצון לעודד סטודנטים בהיקף לימודים מלא שלא לגרור את לימודיהם מעבר לזמן התקני, והכל תוך הקפדה על הרמה האקדמית של מסלולי הלימוד, לסוגיהם.
  3. לשחרר חסמים רגולטוריים על מנת לאפשר הפעלת מסלולי לימודים בזמן חלקי (בניגוד ללימודים בזמן מלא) עבור סטודנטים לתואר ראשון, שיקיימו:

3.1          אפשרות לפריסת הלימודים על פני שני ימים בשבוע (במקום 3 ימים לפחות במתכונת לימודים מלאה, על פי החלטת מל"ג מיום 19.7.2005).

3.2          אפשרות להשלים החובה לסיים את חובות האנגלית עד לרמת "בסיסי", כפי שנקבע בהחלטת המל"ג מיום 11.6.2013 בנושא לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה, לא יאוחר מסיום 31 מתכנית הלימודים לתואר, ולרמת "פטור" כאשר נותר לסטודנט להשלמת התואר היקף המקביל לשנה"ל מלאה אחת.

3.3          אפשרות להארכת תקופת הלימודים, בהתאם לסעיף 3 בכללי המועצה להשכלה גבוהה בנושא "תארים מוכרים": "ככל שיהיה מדובר בלימודי ערב, יקבע המוסד תכנית לימודים שוות ערך ללימודי יום על ידי הגדלה מתאימה של תקופת הלימודים וכן בהתאם לפריסתם".

 

4. להקפיד על כך שמסלולי הלימודים בזמן חלקי עבור סטודנטים לתואר ראשון יעמדו בקריטריונים     הבאים:

4.1        תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה, דרישות, בחינות, סגל ההוראה, תשתיות) בין  המסלולים במתכונת חלקית לבין התוכניות הרגילות במוסד.

4.2        המסלולים ללימודים במתכונת חלקית יהיו פתוחים לציבור כולו.

4.3        כל החלטות המועצה (הרוחביות והדיסציפלינריות) חלות גם על מסלולים אלה.

 

5. מרכז הכובד בלימודים לתואר ראשון במוסד צריך להיות במתכונת לימוד מלאה בזמן תקני, ועל כן מספר הסטודנטים בתכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי, לא יעלה על שליש מתוך כלל הסטודנטים לתואר ראשון במוסד.

6. לאחר התייעצות עם התאחדות הסטודנטים, החליטה ות"ת לבדוק בתוך שנה ממועד החלטה זו את האפשרות לגביית שכר לימוד מוסדי, (הגבוה ב-15% משכר הלימוד בתכניות הרגילות), בתכניות הלימודים לתואר ראשון בזמן חלקי, לצורך מימון עלויות תפעול ייעודיות הכרוכות במסלולים אלה.

7. ות"ת תעקוב אחרי השפעת הצעדים שפורטו בהחלטה זו והנושא ייבחן פעם נוספת בות"ת מל"ג בעוד כשלוש שנים, ולקראת שנה"ל תשע"ט, לרבות בנושא שכר לימוד ומספרי הסטודנטים.