21/02/18

אישור תוכנית למענקי קישור (glue grants) של הקרן הלאומית למדע

בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה אשר הציבה את הנושא כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב), ועל מנת לקדם קשרי מחקר בינלאומיים, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. תוקם תכנית למענקי קישור ((Glue Grants אותה תפעיל הקרן הלאומיות למדע במטרה לחזק קשרים מחקריים בין חוקרים ישראלים לבין חוקרים בחו"ל.
  2. התכנית תבוסס על תמיכה תקציבית ייעודית תוספתית לחוקר ישראלי הזוכה במענק של הקרן הלאומית למדע, במסגרת בקשות למענקי מחקר אישיים, לצורך יצירת קשרי מחקר או הרחבתם והעמקתם של קשרי מחקריים קיימים, עם חוקר מחו"ל על פי בחירתו (מכל ארץ).
  3. התוספת למענקים האישיים של הקרן הלאומית למדע לטובת מענקי קישור הינה כ-40,000 ₪ למענק.
  4. התכנית תפעל לשני מחזורים בתשע"ט ותש"פ. לקראת תשפ"א ייבחן הצוות המקצועי בות”ת את התקדמות התוכנית וסוגיית המשך הפעלתה תובא לדיון נוסף בות"ת.

התקציב הכולל להפעלת התכנית לשני המחזורים הראשונים בתשע"ט ותש"פ יעמוד על כ-10 מיליוני ₪, דהיינו: כ-5 מיליון ₪ לכל אחת מהשנים.

ות"ת   מבקשת מהצוות המקצועי לדאוג להכללת הנושא במסגרת הדיווחים על זכיות במסגרת מרכיב המחקר במודל התקצוב