26/12/17

אישור תכנוני לאוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להקמת מסגרת חרדית בתל-אביב

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית בדבר בבקשת האוניברסיטה הפתוחה להקים מח"ר בת"א במבנה של עמותת "דעת" , והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם למדיניות הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב להגביר את שילוב האוכלוסיה החרדית באוניברסיטאות בכלל ובמקצועות ההייטק בפרט, המועצה להשכלה גבוהה מאשרת מבחינה תכנונית לאוניברסיטה הפתוחה להגיש בקשה להקמת מח"ר בת"א ולהגיש בקשה לפתיחת תוכנית במדעי המחשב. כמו כן, המל"ג מאשרת לטכניון לפתוח במח"ר זה מכינה, לאור האופי הייחודי של הלימודים באוניברסיטה הפתוחה והצרכים הייחודיים של האוכלוסיה החרדית.
  2. המל"ג נותנת את דעתה לעובדה שהמחזור הראשון המתוכנן הוא לגברים בלבד והיא קוראת לאו"פ ולטכניון לפתוח מחזור נוסף לנשים חרדיות.
  3. למען הסר ספק, המח"ר והמכינה יהיו כפופים לכל כללי המח"רים כפי שנקבעו בהחלטות מל"ג וות"ת.