08/01/19

אישור תכנוני למכללה האקדמית אחוה להגיש לאישור מל"ג וות"ת תוכנית לימודים משותפת עם המכללה האקדמית אשקלון לתואר ראשון בסיעוד

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ט (8.1.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה  לאמץ את המלצת ות"ת מיום 31.10.2018 ואת המלצת פורום יושבי ראש ועדות המשנה של המל"ג מיום 4.11.2018 בדבר אישור למכללה האקדמית אחוה להגיש לאישור מל"ג וות"ת תוכנית לימודים משותפת עם המכללה האקדמית אשקלון לתואר ראשון בסיעוד במסגרת הפעימה החמישית של התוכנית הרב-שנתית, וזאת לאחר שקיבלה את הודעת המכללה על רצונה בהגשת תוכנית משותפת כאמור.