31/10/18

אישור תקנון והרכב הוועדה המלווה לנושא תשתיות מחקר

בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת בתקנון ועדת ההיגוי לנושא תשתיות מחקר.  בהמשך להחלטת ות"ת מיום      25.7.2018 בנושא דו"ח צוות המומחים להקמה ושדרוג תשתיות מחקר ובהמשך לסעיף 7 בו הוחלט על הקמת ועדה לליווי נושא תשתיות המחקר, מחליטה ות"ת על הקמת ועדת היגוי לנושא תשתיות מחקר ועל אישור תקנון הוועדה שהובא בפניה והמפרט את תפקידי הוועדה,  הרכבה ואופן מינויה,  וסדרי הדיון של הוועדה וכלליה.