05/03/18

אישור תקנון והרכב הוועדה לתוכנית המלגות לסטודנטים מהפריפריה ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

בישיבתה ביום 5.3.2018 דנה ות"ת בתכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ע"ש לבציון והחליטה כדלקמן:

א. ות"ת מאשרת להוסיף את פרופ' יפה ישורון מאוניברסיטת חיפה כחברה בוועדת השיפוט של תוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל.

להלן הרכב ועדת ההיגוי לבחירת הזוכים במלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ע"ש פרופ' נחמיה לבציון

פרופ' רוני אלנבלום, מדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר

פרופ' רחלי גילי צינמון, מדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' חיים טייטלבאום, מדעים מדוייקים, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אלווה פלד, הנדסה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' יעל מנדל גוטפרוינד, מדעי החיים, הטכניון .

פרופ' יפה ישורן, מדעי החברה,  אוניברסיטת חיפה.

מרכז הוועדה – משה אהרוני.

ב. לערוך שינוי בתקנון התכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל, כך שהחל משנת תשע"ט, במסגרת הקריטריונים לשיפוט, תינתן עדיפות למועמדים שעומדים בשני הקריטריונים המוגדרים כתנאי סף לעניין ה"פריפריה".

לפיכך, בסעיף ג(2) לתקנון העוסק בקריטריונים לשיפוט, יתווסף המשפט: " עמידתם של המועמדים בשני קריטריון הסף (לעניין ה"פריפריה") גם יחד". להלן התקנון:

 

תכנית המלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה תקנון -תשע"ט 

א.      כללי

 1. מטרות התכנית הינן:
 • עידוד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי באוניברסיטאות בארץ, תוך פיתוח מצוינות אקדמית, תרומה לקהילה האקדמית וצמצום פערים בין פריפריה ומרכז בחברה הישראלית.
 • הענקת אפשרות לסטודנטים מצטיינים מהפריפריה להקדיש את מלא זמנם ללימודיהם ובכך לקצר את משך לימודיהם עד לקבלת התואר השלישי.
 • עידוד השתלבותם (בטווח הארוך) של מקבלי התואר השלישי מהפריפריה בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה.
 1. הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) תממן מדי שנה עד 10 מלגות תלת שנתיות לדוקטורנטים מאזורי הפריפריה. המועמדים יוגשו לות"ת דרך לשכות הרקטור באוניברסיטאות, ובחירת המלגאים תתבצע ע"י ועדה מיוחדת שתוקם ע"י יו"ר ות"ת.
 2. כל מלגה הינה בסך 62,200 ₪ לשנה (במחירי תקציב תשע"ט) למשך 3 שנים אקדמיות (לא יאושרו הארכות), מזה 52,200 ₪ לשנה הקצבת ות"ת ו-10,000 ₪ לשנה שישולמו ע"י האוניברסיטה לכל מלגאי. בנוסף תעמיד האוניברסיטה לרשותו של כל מלגאי סכום שנתי של 10,000 ₪ (במחירי תקציב תשע"ט), לכיסוי הוצאות מחקר. 

ב.     תנאים להגשת מועמדים

1. המועמד/ת למלגה יהיה בעל/ת תואר שני ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל אשר התקבל ללימודי דוקטורט תוך לא יותר משלוש שנים מאז קבלת התואר או התקבל למסלול ישיר לדוקטורט.

2. כסטודנט מה"פריפריה" ייחשב מועמד אשר עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

(א) למד באחת מהחטיבות העליונות המופיעות בנספח המצורף.

(ב) מקום מגוריו במהלך רוב 12 שנות לימוד בבית ספר, בדגש על 3 שנות תיכון, באחד מהישובים המופיעים בנספח המצורף.

(ג) מועמד שאינו עומד בקריטריונים 1 או 2 לעיל, אך יש לו נימוקים משכנעים שאכן התחנך בפריפריה החברתית-כלכלית של המדינה, יוכל להגיש מועמדותו בצרוף מכתב קצר המנמק זאת.

3. רקטורי האוניברסיטאות יגישו לות"ת את המועמדים המומלצים במוסדותיהם לפי סדר עדיפותם, בצרוף הנימוקים להמלצתם. הגשת רשימת המועמדים תלווה בדברי הסבר על תהליך הבחירה והתחייבות על קיום התנאים הדרושים. אין להגיש מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף, כאמור לעיל.

4. המלגאי/ת מתחייב/ת כלפי האוניברסיטה:

(א)  לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר 4 שנים ממועד זכייתו/ה במלגה.

(ב)  לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 4 שעות הוראה שבועיות.

(ג)   לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר. האוניברסיטה לא תאשר הפסקת עבודה ליותר משנה אחת.

5. האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות"ת:

(א)  לא להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.

(ב)  להעמיד לרשות המלגאי/ת את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך שתאפשר ניצול אופטימאלי של שנות המחקר.

(ג)   להעמיד לרשות המלגאי/ת סך של 10,000 ₪ (במחירי תקציב תשע"ט לשנה למשך שלוש שנים לכיסוי הוצאות מחקר (כגון: צילומים, נסיעות לכנסים או לצורך שיתוף פעולה במחקר, תוכנה, ציוד ומחשוב, פרסום והוצאה לאור).

(ד)  להביא לידיעת המלגאי/ת את תקנון התכנית ואת חובותיו וזכויותיו דלעיל.

6. יודגש, כי האמור לעיל בסעיפים 4 ו-5 הינו בכפוף לסעיף 11 בכללי המועצה להשכלה גבוהה מיום 29.4.2012 בדבר התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה לעניין היעדרות בשל אירוע מזכה.

ג.   בחירת המועמדים ע"י הוועדה

 1. הוועדה תבחר בכל שנה עד 10 מלגאים חדשים, מבין המועמדים העומדים בתנאי הסף מכל המוסדות.
 2. בחירת הזוכים תעשה על בסיס כלל ארצי (ולא מוסדי), על-פי מצוינות אקדמית, בין היתר, פרסומים, השתתפות פעילה בכנסים, פרסים אקדמיים, פוטנציאל המועמד להשתלבות בעולם האקדמי וכיו"ב, ובהתאם לשיקול דעת הוועדה. הוועדה תיקח בחשבון את סדר העדיפות שנקבע על ידי המוסד, אך אינה מתחייבת לפעול על פיו.
 3. "תינתן עדיפות למועמדים שעומדים בשני הקריטריונים גם יחד ל"פריפריה": מועמדים שגרו ברוב שנות התיכון בישוב המוגדר כ"פריפריה " וגם למדו בבית-ספר תיכון המוגד כ"פריפריה".  

ד.   נהלי דיווח ותשלום

 1. המוסד יגיש לות"ת עד ה-1 באוגוסט בכל שנה:
 • דיווח אקדמי[1] על המלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בכל המחזורים, חתום על ידי המנחה והרקטור או נשיא המוסד.
 • קבלת המלגה לשנה השנייה והשלישית תותנה בקיומה של הצעת מחקר מאושרת על ידי האוניברסיטה והתקדמות במחקר.
 • דיווח כספי על העברת כספי המלגות למלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בכל המחזורים, חתום על ידי מנהל הכספים של המוסד.
 • רשימת המלגאים הממשיכים לשנת הלימודים הבאה בצרוף אישור על המשך ורצף לימודיהם. כמו כן יודיע המוסד על כל הפסקת לימודים העולה על 6 חודשים.
 • אישור על קבלת תואר ד"ר לגבי המלגאים, כאשר נסתיימה השנה השלישית של קבלת המלגה (או לכל היותר לאחר סיום השנה הרביעית).
 • התחייבות על עמידת המוסד בתנאים המפורטים בסעיף ב' בתקנון.
 1. על סמך דיווחים אלו, תעביר ות"ת בסוף שנת הלימודים את כספי המלגות בגין השנה כולה עבור מלגאי כל המחזורים הזכאים.

[1] מצ"ב מתכונת לדו"ח התקדמות אקדמית למלגאי התכנית הממשיכים.