04/07/18

אישור תקנון והרכב ועדת ההיגוי של תוכנית עתודות לישראל – "מובילים באקדמיה"

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 30.01.2018  במסגרתה אושרה תכנית עתודות לישראל – "מובילים באקדמיה", מחליטה ות"ת בישיבתה ביום 04.07.2018  לאשר את תקנון תכנית  עתודות לישראל – "מובילים באקדמיה" והרכב ועדת ההגוי שלה, והקנון כדלקמן:

 

הרכב ועדת היגוי:

 1. יו"ר ות"ת ( פרופ' יפה זילברשץ)  – יו"ר ועדת ההיגוי
 2. סגן יו"ר מל"ג ( פרופ' אדו פרלמן)
 3. נציג מל"ג (פרופ' חיים טייטלבאום)
 4. נציג ות"ת (פרופ' מונא מרון)
 5. נציג קרן אדמונד דה רוטשילד (מר אלי בוך- מנהל פילנתרופיה)
 6. נציג קרן אדמונד דה רוטשילד (מר ברק דרור- יו"ר ועד מנהל)
 7. נציג קרן אדמונד דה רוטשילד (מר איציק דבש)
 8. יו"ר ור"ה (פרופ' יוסי קלפטר)
 9. יו"ר ור"מ (פרופ' שלמה בידרמן)
 10. יו"ר התאחדות הסטודנטים (מר רם שפע)
 11. משרד רוה"מ (מר אורי הרמן – ראש אגף עתודות לישראל)
 12. משרד האוצר ( גב' נועה שוקרון – אגף תקציבים)
 13. ישראל דיגיטלית (גב' מירב חורב – סמנכ"לית השכלה ויישום)

מוזמנים קבועים:

 • מר נתנאל (תני) כ"ץ, מנהל התכנית
 • גב' שרי אנגלנדר , מרכזת התכנית מטעם המל"ג ומרכזת ועדת ההיגוי
 • צוות האגף האקדמי וצוות אגף תקציבים – מל"ג

תקנון ועדת היגוי של תכנית עתודות לישראל – "מובילים באקדמיה"

א. כללי

 1. במסגרת התכנית הרב שנתית של ות"ת-מל"ג, גובשה תכנית עתודה "מובילים באקדמיה" בשיתוף עם קרן רוטשילד קיסריה.
 2. מטרת התכנית היא איתור והכשרה של עתודה אקדמית ניהולית ומקצועית אשר תשתלב בתפקידי ניהול אקדמיים ומנהליים בכירים במוסדות להשכלה גבוהה ותוביל בצורה טובה יותר את מערכת ההשכלה גבוהה בישראל להתמודדות עם אתגרי העתיד.

ב. מטרות ותפקידי ועדת ההיגוי

ועדת ההיגוי לתכנית מובילים באקדמיה הוקמה על מנת ללוות את התכנית, לעקוב אחר התפתחותה, לפקח עליה ולקיים בקרה עליה ועל הגוף המפעיל אותה.

ג. הרכב ועדת ההיגוי

 • הוועדה תכלול לא פחות מעשרה חברים (לרבות יו"ר הוועדה), ולכל היותר חמישה-עשר חברים.
 • ועדת ההיגוי תורכב מנציגי קרן אדמונד דה רוטשילד, נציגי מל"ג וות"ת, יו"ר ור"ה, יו"ר ור"מ, , יו"ר התאחדות הסטודנטים ונציגי ציבור רלוונטיים.
 • יו"ר הוועדה תהיה יו"ר ות"ת מתוקף תפקידה.

ד. תקופת כהונה

 1. חברי ועדת ההיגוי יתמנו לתקופה של 3 שנים ובכל מקרה עד לאחר סיום שלושה מחזורים של התכנית.
 2. כהונתם של נציגי ות"ת ומל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותם במל"ג ובוות"ת, כאשר עם תום תקופת החברות ימונה/תמונה חבר/ה מכהן/מכהנת במקומם, לפי החלטת מל"ג וות"ת.
 3. כהונתם של יו"ר ור"ה, יור ור"מ ויו"ר התאחדות הסטודנטים תלויה בתקופת כהונתם בתפקידם זה.
 4. חילופי חברים הוועדה תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

ה. ישיבות ועדת ההיגוי

 1. ועדת ההיגוי תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה במועד שייקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי.
 2. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי של התכנית.
 3. ככלל, סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
 4. חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
 5. קוורום לקיום ישיבת ועדת ההיגוי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של הימנעות לאור חשש לניגוד עניינים ימלא חבר ועדה את מקומו.
 6. החלטות ועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.

ו. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי ועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין עניניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

בכל סוגייה שתעלה בנושא חשש לניגוד עניינים על החבר/ה לפנות ליועצת המשפטית של מל"ג/ות"ת.

ז. שמירה על סודיות

חברי ועדת ההיגוי יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים.