14/08/18

אישור תקנון והרכב ועדת ההיגוי של תוכנית עתודות לישראל – "מובילים באקדמיה"

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה, בהמשך להחלטה מיום 6.2.2018 בדבר הקמת תוכנית "מובילים באקדמיה", את המלצת ות"ת מיום 4.7.2018, והחליטה לאשר את הרכב ותקנון של ועדת ההיגוי לתוכנית "מובילים באקדמיה".  ההרכב שאושר כלהלן:

 • יו"ר ות"ת ( פרופ' יפה זילברשץ)  – יו"ר ועדת ההיגוי
 • סגן יו"ר מל"ג ( פרופ' אדו פרלמן)
 • נציג מל"ג (פרופ' חיים טייטלבאום)
 • נציג ות"ת (פרופ' מונא מרון)
 • נציג קרן אדמונד דה רוטשילד (מר אלי בוך- מנהל פילנתרופיה)
 • נציג קרן אדמונד דה רוטשילד (מר ברק דרור- יו"ר ועד מנהל)
 • נציג ציבור (מר איציק דבש)
 • יו"ר ור"ה (פרופ' יוסי קלפטר)
 • יו"ר ור"מ (פרופ' שלמה בידרמן)
 • יו"ר התאחדות הסטודנטים (מר רם שפע)
 • משרד רוה"מ (מר אורי הרמן – ראש אגף עתודות לישראל)
 • משרד האוצר ( גב' נועה שוקרון – אגף תקציבים)
 • ישראל דיגיטלית (גב' מירב חורב – סמנכ"לית השכלה ויישום)

מוזמנים קבועים:

 • מר נתנאל (תני) כ"ץ, מנהל התוכנית
 • גב' שרי אנגלנדר , מרכזת התוכנית מטעם המל"ג ומרכזת ועדת ההיגוי
 • צוות האגף האקדמי וצוות אגף תקציבים – מל"ג

תקנון ועדת ההיגוי מצורף כנספח להחלטה זו.