11/09/13

אישור תקנון ועדת ההיגוי לתוכנית מרכזי המצוינות (I-CORE) ואישור המשך כהונתו של יו"ר ועדת ההיגוי לתוכנית מרכזי המצוינות (I-CORE)

  1. ות"ת מאשרת את תקנון ועדת ההיגוי לתכנית מרכזי המצוינות, כמופיע בנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.
  2. ות"ת מאשרת את המשך כהונתו של פרופ' שמעון ינקלביץ' כיו"ר ועדת ההיגוי לתכנית מרכזי המצוינות, גם לאחר תום כהונתו כחבר ות"ת.
    יו"ר ות"ת ימשיך לכהן כנציג ות"ת בוועדת ההיגוי.