27/01/16

אישור תקציב מינהל התאגיד לשנת 2016

ות"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב של מינהל המועצה להשכלה גבוהה לשנת התקציב 2016 בסך 50,987 אלפי ₪, המבוססת על סיכום עקרוני עם אגף התקציבים במשרד האוצר, וכן על דיווח ביצוע התקציב בשנת 2015.