30/01/18

אישור תקציב מינהל מל"ג/ות"ת לשנת 2018

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 30.1.18 דנה ות"ת בהצעת תקציב מינהל התאגיד לשנת 2018, ובביצוע התקציב לשנת 2017.

ות"ת מחליטה לאשר את הצעת תקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2018 ואת עדכון וביצוע התקציב לשנת 2017, כפי שהוצג בפניה במסמך מס' 4197 המצ"ב כחלק מההחלטה.