04/02/15

אישור תקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2015

ות"ת מחליטה לאשר את הצעת תקציב מינהל תאגיד המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2015 כפי שהוצג בפניה במסמך מס' 3670 ובהתאם לדיון שהתקיים ב- 4.2.15.