23/12/19

אישור תקציב מנהל תאגיד המל”ג לשנת 2020

בישיבתה ביום 23.12.19 דנה ות”ת בהצעת תקציב מינהל התאגיד לשנת 2020, ובאומדן ביצוע תקציב 2019.

ות”ת מחליטה לאשר את תקציב מינהל התאגיד לשנת 2020 בסך 59,272 אלש”ח כמוצג במסמך ובתוספת 90 אלף ₪ שנוספו לתקציב במסגרת הסיכום הסופי עם משרד האוצר (סה”כ 59,362 אלש”ח), וכן את אומדן ביצוע התקציב לשנת 2019.

נספח א’ מצורף להחלטה התקציב המעודכן כחלק בלתי נפרד ממנה.