25/11/15

אישרור החלטת ות"ת בעניין קרן הסיוע לסטודנטים

ות"ת מחליטה לאשר את החלטתה שנתקבלה (טלפונית) ביום 19.11.15 כדלהלן:

על בסיס תוספת התקציב בסך 41 מיליון ₪ לשנה שמבקשת הממשלה להקצות לבסיס תקציב ות"ת לטובת קרן הסיוע לסטודנטים, מחליטה ות"ת להתאים את אמות המידה לזכאות בקרן הסיוע לסטודנטים כך שמספר הסטודנטים שיקבל את המענק ברמה הגבוהה ביותר (12,480 ₪ לשנה) יעלה ל-4,000 סטודנטים משנת הלימודים תשע"ו. ככל שישתנה בעתיד סכום התוספת שתבקש הממשלה להקצות לות"ת למטרה האמורה יותאם באופן יחסי מספר המענקים שיחולקו ברמה הגבוהה ביותר בקרן הסיוע.