18/07/17

אי-הארכת ההסמכה הזמנית של אמונה, מכללה להוראת אמנות ולחינוך מיסודן של אפרתה ואמונה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי למסלול העל-יסודי (ז'-י') במתמטיקה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מישיבתה ביום 20.6.2017, שלא לחדש את ההסמכה הזמנית של המכללה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.)  דו-חוגי למסלול העל-יסודי, בחוות דעת הסוקרות בנושא, ובערעור המכללה על המלצת ועדת המשנה התחומית מיום 23.5.2017  (מכתביו של נשיא המכללה, פרופ' שמואל סנדלר מיום 6.6.2017, ומיום 18.6.2017).

המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות מהטעמים הבאים:

  1. המל"ג לא מצאה במכתב הערעור טענות פרטניות לעצם החלטתה ו/או סעיפים מהחלטתה אשר יכולות לשנות את מסקנותיה.
  2. המל"ג מבהירה כי בבסיס החלטתה שיקולים אקדמיים.
  3. המל"ג מצאה, בהתבסס על חוות דעת הסוקרות, כי בתוכנית ישנם ליקויים משמעותיים אשר אינם מבטיחים רמה אקדמית נאותה, ולא טעויות טכניות כפי שצוין במכתב הנשיא מיום 18.6.2017.
  4. שתי הסוקרות הצביעו באופן בלתי תלוי (חוות דעת הסוקרות היו בלתי תלויות) על ליקויים משמעותיים אשר אינם מבטיחים רמה אקדמית נאותה.
  5. המוסד לא סיפק מענה משביע רצון על אודות הצעדים שנקטה/נוקטת המכללה ליישום הדגם המנחה לתוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל יסודי (ז'-י') במכללות לחינוך – החלטת מל"ג מיום 10.6.2014.
  6. למוסד הסמכה זמנית להעניק את התואר משנת 2004, ולאורך כל השנים הוארכה ההסמכה הזמנית לתקופות קצובות בשל בעיות שעלו בתוכנית.
  7. בהתבסס על החלטת המל"ג בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות מיום 22.7.2014 , מחליטה המל"ג לאמץ את המלצת הסוקרות ולא לחדש את ההסמכה הזמנית בתוכנית. עם זאת ומתוך רצון שלא לפגוע בסטודנטים הלומדים כיום בתוכנית, מחליטה המל"ג להעניק הסמכה רק למחזורי הלימוד הלומדים כיום בתוכנית ולא לאפשר פתיחת מחזורי לימודי נוספים החל משנה"ל תשע"ח.