13/11/18

אי-הארכת ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד במסלול הגן (לידה-6)

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של ד"ר גלעדה אבישר על עבודתה ועל המלצותיה.
  2. בהתאם לעולה מחוות דעת הוועדה ולנימוקים המופיעים בה, לא לאשר פתיחת מחזורים חדשים בתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד במסלול הגן (לידה-6), ולהסמיך את המכללה להעניק את התואר רק למחזורים הקיימים ולמחזור שיחל לימודיו בתשע"ט.