21/05/19

אי-הארכת הסמכה להעניק תואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים למרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 11.4.2019 בעניין בקשת המרכז האקדמי לב לקבל הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים ובמכתבו של רקטור המכון, פרופ' קנת הוכברג, מיום 3.4.2019. המועצה לא מוצאת במכתב זה טיעונים חדשים אשר לא הוצגו בתכתובות קודמות עם הסוקרים שהוצגו בפניה או בעת הדיון שקיימה ועדת המשנה עם נציגי המוסד ביום 19.3.2019. בהתאם לכך המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למל"ג מיום 19.3.2019 כלהלן:

 1.  להודות לסוקרים פרופ' יונתן קורנבלוט ופרופ' אהרן צינר על עבודתם ועל חוות דעתם.
 2. המועצה מתרשמת כי התוכנית איננה עומדת בסטנדרטים האקדמיים לקיומה של תוכנית לתואר שני. תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה נפתחה בשנת הלימודים תש"ע, נבדקה ארבע פעמים על ידי סוקרים שונים, שהם אנשי אקדמיה מובילים בתחום, וההסמכה הוארכה באופן זמני שלוש פעמים. בהתאם להחלטת מל"ג בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות, התוכנית עברה את התקופה המקסימלית להענקת הסמכה הזמנית, כאשר לאורך השנים לא ניתן מענה לליקוים שנמצאו בתוכנית ובמיוחד בכל הנוגע לסגל ההוראה.
 3. לאור הליקויים המהותיים עליהם הצביעו הסוקרים, ומאחר שנציגי המוסד לא העלו טענות חדשות כאשר הופיעו בפני ועדת המשנה שיש בהם משום שינוי עמדת הסוקרים או ועדת המשנה, מחליטה המל"ג שלא להאריך את ההסמכה בתכנית ולא לאפשר רישום סטודנטים חדשים לתכנית למעט הארכת ההסמכה רק לצורך סיום לימודיהם של מחזורי הסטודנטים הקיימים בלבד, זאת מהנימוקים הבאים:
  א. העדר סגל הוראה ליבתי מתאים מתחומי מינהל עסקים. חסרה הלימה בין תחומי ההתמחות של חברי הסגל לרבות ראש התוכנית, לבין תחומי הליבה במינהל עסקים.
  ב. נראה כי תוכנית הלימודים איננה מעודכנת ולא נמצאת בחזית הידע הרלוונטי בתחום, וקיים פער משמעותי בין תוכנית הלימודים המוצעת לבין המקובל בתוכניות לימודים אחרות במינהל עסקים, הן בתוכן, הן בתאוריה והן בקשר לעולם העסקים.
  ג. חסרים תחומי יסוד בתוך מינהל עסקים כגון משאבי אנוש, וכן חסרים ספרי ליבה מובילים בתחום.
  ד. הבחינות שמציע המוסד מופשטות ולא בודקות את יכולת התלמיד לנתח ולפתור בעיות עסקיות.
  ה. אחוז הסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה חורג מזה שנקבע בהחלטה.