13/11/18

אי מתן אישור להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתושב"ע במסגרת מח"ר נוות ישראל (לנשים) למכללת הרצוג מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר פרופ' שלם יהלום על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאור הערות הסוקר, לא לאשר את המשך קיום התוכנית בתושב"ע במסגרת מח"ר נוות ישראל ולאפשר למחזורים הקיימים בלבד לסיים את התוכנית, ללא רישום סטודנטיות לשנה"ל תש"פ.
  3. המשך להודעת המוסד מיום 8.10.2018 ככל שהמוסד יהיה מעוניין להגיש תוכנית לימודים חדשה היא תיבחן בהתאם לנהלים המקובלים.