27/09/16

אי-מתן אישור למכללה האקדמית אחווה להגיש תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראת מדעי הרוח והחברה בעידן הדיגיטלי – עמידת המוסד במתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות בנושא בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראת מדעי הרוח והחברה בעידן הדיגיטלי.   על סמך החומר שהוגש לה והמענה של המכללה להחלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בעניין "מתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה", היא החליטה שלא לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים כפי שהוצגה על ידי המוסד, כפרדיגמה חדשה, אקדמית ועצמאית, וזאת מהנימוקים הבאים:

  1. תוכנית הלימודים המוצעת עוסקת בטווח רחב מידי של תחומים אשר לא יאפשרו למידה מעמיקה וממוקדת, כנדרש מתוכנית לתואר שני.
  2. מסקירת התוכניות האקדמיות שהגיש המוסד כמקבילות לתחום המבוקש מהעולם, עולה כי מדובר בתוכניות שאינן לתואר M.Ed., תואר המיועד לפיתוח המקצועי של המורים, והן עוסקות בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים בלבד, ואינן משלבות גם את מדעי החברה. לכן אין בסקירה זו כדי לשכנע כי התחום המבוקש, כפי שהוצג על ידי המוסד, הוא פרדיגמה אקדמית עצמאית מקובלת ולא תבטיח רמה אקדמית נאותה.