15/11/16

אי-מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו') – ערעור המכללה על המלצת ועדת המשנה מיום 9.8.2016

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות שלא לאשר את פתיחת תוכנית לימודים לתואר ראשון דו חוגי "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו') ובערעור המכללה בנושא.  המל"ג מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות מהנימוקים הבאים:

  1. המל"ג לא מצאה במכתב הערעור טענות פרטניות לעצם החלטתה ו/או סעיפים מהחלטתה.
  2. המל"ג מבהירה כי בבסיס החלטתה שיקולים אקדמיים ולא חברתיים.
  3. המל"ג סבורה כי ככל שהמכללה שוקדת כעת על גיוס מרצים חדשים לתוכנית, ויש בידה נתונים חדשים על אודות התוכנית, יש להציגם במסגרת בקשה ולא במסגרת ערעור.
  4. הצהרות והתחייבויות כלליות כמוזכר בסעיף 7 במכתב הערעור, אינן מספקות ויש להגיש תוכנית שתעמוד בכל ההנחיות וההערות כנדרש.
  5. שתי הסוקרות הצביעו באופן בלתי תלוי (חוות דעת הסוקרות היו בלתי תלויות) על השגות קונספטואליות לגבי מבנה הקורסים ותכניהם (אחת מחוות הדעת הסופיות מציינת כי מצב זה נשאר ואף הוחמר).
  6. בהתאם לחוות הדעת, חברי הסגל אינם מצויים בחזית הידע העדכנית של החינוך המתמטי לביה"ס היסודי, שכן הם אינם עוסקים במחקר ואינם מדווחים על פרסומים עדכניים. בנוסף, חסר בתוכנית איש חינוך מתמטי מובהק, חוקר פעיל, שיהיה ממובילי התוכנית.
  7. לאור העבודה ששלב אישור פתיחת התוכנית הוא חשוב ומשמעותי ויש לו השלכות כלפי סטודנטים העתידים ללמוד בתוכנית, וכן לאור העבודה שניתנה הזדמנות לתיקון התוכנית בהתאם להערות הסוקרות בשלב הראשון והזדמנות זו לא צלחה, ממליצה ועדת המשנה התחומית למל"ג לאמץ את חוות הדעת המסכמות של הסוקרות, ולא לאשר למכללה לפתוח את התוכנית.
  8. המכללה תוכל להגיש בקשה חדשה לתוכנית דומה לאחר 6 חודשים ממועד קבלת ההחלטה על הדחייה. ארכת הזמן נדרשת על מנת שהמכללה תוכל להיערך באופן משמעותי להגשת בקשה חדשה אשר תביא בחשבון את כל ההערות כפי שהוצגו בחוות הדעת.